PREVENCE - Díl 1: Občan a požární ochrana – Co to je?

02.07.2010 07:18

Seriály typu Ordinace v růžové zahradě nám skončily pro prázdninovou pauzu, ale my neotálíme a přináším Vám slíbený seriál o požární prevenci. Dnes začínáme vysílat díl první na téma Občan a požární ochrana – Co to je? V tomto díle Vás jen v základech seznámíme s problematikou požární prevence, odpovíme na otázky jak se chovat, abych nezpůsobil požár a zmíníme i úkoly jako občana na úseku požární ochrany. A samozřejmě na konec nás čeká video zaměřené na správné ohlášení události, činnost operačního střediska a výjezd jednotky.

 

Každá fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru - to je základní postulát chování občanů. Zejména je zapotřebí dávat si pozor při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a dokonce i komínů. Zacházet opatrně při manipulaci s požárně nebezpečnými látkami.

Kromě těchto obecných formulací vycházejících ze zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.) je občan povinen zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům plynu, vody a topení. Nepoškozovat prostředky požární ochrany a bez odkladu ohlásit každý požár na příslušné operační středisko hasičů na tel. 150, případně tel. č. 112.

 

Je pochopitelné, že bezdůvodné přivolání jednotky požární ochrany a zneužití linky tísňového volání je trestné a dle závažnosti může být i trestným činem. Uvědomme si to, že vyjetá jednotka díky vtipálkování nemůže pomoci na jinde potřebném místě!

A jaké jsou nejčastější přestupky občanů vůči bezpečnosti v oblasti požární ochrany?

  • nedbalost
  • provádění prací, k nimž nemají osoby osvědčení (např. vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice)
  • znemožnění použití označených nástupních ploch pro požární techniku (zde velice často stávají soukromá osobní i nákladní vozidla) a
  • provádění vypalování porostů, což je zákonem zakázáno

 

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru také opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jejich rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.

 

Pro manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami platí následující zásady:

  • Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.
  • Při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení.
  • Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení.
  • V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání.
  • Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umisťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech.
  • Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

Ponaučení z tohoto dílu?

Jsou jednoduchá - pokud již vznikl požár, tak jej bezodkladně ohlásit na tel. č. 150.

 

VIDEO: Ohlášení události na 150 (Slatina).

Video se nachází pod článkem.

 

A co nás čeká příště?

Nečekaně Díl 2: Požární bezpečnost staveb – Jak se Vás dotkne? Seznámení s problematikou požární bezpečnosti staveb. Co bychom měli o této problematice vědět. Stavební projekt a požárně bezpečnostní řešení s důrazem na novostavby. Požárně bezpečnostní zařízení.

 

Související články:

Prevence: Přinášíme Vám seriál o požární prevenci (18. 6. 2010)

Prevence - vtipné spoty pro poučení veřejnosti (25. 4. 2010), VIDEO