Činnost sboru v letech 1949 - 1968

Změny politického systému v roce 1948 se dotkly i práce všech hasičských sborů. Starost o materiální vybavení sboru převzal stát a na počátku padesátých let došlo v důsledku systémových změn i ke zrušení hasičské organizace. Nově vznikl Svaz požární chrany. Ve funkcích velitele, četaře, strojmistra, řidiče a dalších docházelo k častým změnám.

V řijnu 1953 proběhly oslavy 25. výročí založení sboru. Součástí byla přehlídka všech strojů, které požárníci uživali od založení sboru až do roku 1953. 

Počátkem padesátých let se sbor ujímá plnění nových úkolů a objevují se první známky v oblasti požární prevence a přejímá se idea, že nestačí již jen požáry lokalizovat a likvidovat, ale je nutné požárům také předcházet. Proto byla ve všech sborech uvedena v činnost tzv. preventivní ochana, která se stala důležitou složkou činnosti sborů. Každoročně byly prováděny prohlídky obytných budov a rekreačních chat s cílem vyhledat a odstranit nedostatky z hlediska požární ochrany.

V roce 1957 bylo v obci Olešná založeno Jednotné zemědelské družstvo a i zde se členové sboru zapojili jak při práci manuální, tak při provádění preventivních prohlídek budov a žňových hlídek. Protože většina členů byla zaměstnána v továrnách mimo obec, byly tvořeny domácí hlídky z důchodců a členů nezaměstnaných v závodech.  

Čas plynul a práce ve sboru neubývalo. Průběžně byly prováděny drobné opravy zbrojnice, byla obnovena výstroj sboru, poškozený a nepotřebný inventář byl vyřazen. Také bylo zapotřebí vyměnit starý dřevěný sušák na hadice za kovový. Dne 17. listopadu byl opět za značné pomoci občanů kovový sušák postaven. Vodní nádrže se častým čištěním neustále udržovali ve funkčním stavu a jedinou zápornou stránkou sboru byla poruchová stříkačka, jejíž oprava byla zdlouhavá. 

V červnu 1963 si obec Olešná připoměla 35 let trvání Sboru požární ochrany. Oslava byla spojena s polachovým cvičením, kterého se zůčastnili i sbory z Blanska, Olomučan, Hořic, Kateřiny a Šebrova. Příjenou atmosféru vytvořila dechová  a džezová hudba. 

Jako v některých okolních sborech, tak i u nás působilo potíže omlazení členské základny. I přesto se však v roce 1959 podařilo bratru Josefu Dvořákovi ml., jako veliteli, dát dohromady žákovské družstvo. Dobrým výcvikem po vzoru jeho otce mělo družstvo úspěch a žákům se dostalo pochvaly i v krajském měřítku - za úspěchem stáli kromě velitele jeho svěřenci, a to Kunc Jan, Sieglová Libuše, Svobodová Marie, Svobodová Anna, Skoupá Eva, Křivan Josef, Křivan Alois a Dvořák Josef. Koncem šedesátých let se však činnost žákovského družstva omezila, až se družstvo rozpadlo úplně, následkem odchodu hochů na vojnu a provdáním děvčat. 

Provádění preventivních prohlídek se kladně odrazilo v klesajícím počtu požárů. Byl zaznamenán jeden velký požár, který vypukl v květnu 1956 mezi u Hradského tunelu. Oheň se vzńal od jisker vlaku a podporován silným větrem se šířil velkou rychlostí. Během půl hodiny se rozšířil na šířce téměř jednoho kilometru až na Olešanské pole v Kopaninách, kde hořelo i zelené obilí. Hašení požáru se zůčastnili téměř všichni požárníci a občané. Protože oheň nabýval velkých rozměrů, přijeli na pomoc požárníci z ČKD Blansklo a také z Brna. Definitivnímu zneškodnění živlu napomohl až jarní déšť. 

Zapomínáno opět nebylo ani na kulturní činnost. Každým rokem se konaly tradiční plesy, vždy pod jiným názvem, např. „Ve vesmíru“ nebo „V zasněženém háji“. Byly organizovány ostatkové zábavy a oslavy Mezinárodního dne žen. Od roku 1969 byla zpestřením kulturního života občanů Olešné také možnost promítání 16mm filmů, které si sbor zdarma vypujčoval.