Činnost sboru v letech 1969 - 1988

Naděje na nové oživení sboru vznikla v roce 1972 sestavením mladého družstva. Byli to: Nečasová Alena, Šamalíková Helena, Váchalová Ivana, Sedlák Josef ml., Kučera Jaroslav, Kučera Roman, Kunc Petr, Kunc Jiří, Ševčík Pavel ml., Ševčík Josef. Rovněž u tohoto družstva se vyvíjela počáteční aktivita velice slibně. Konáním častých cvičení spojených s hydrantovým stříkáním a seznamováním se s jednotlivými funkcemi požárníka se družstvo rychle technicky zdokonalovalo, postupně však pracovní elán opadl. Následkem odstěhování Jaroslava a Romana Kučerových a Jiřího Kunce a provdáním Ivany Váchalové a Heleny Šamalíkové se nakonec nadějné družstvo rozpadlo úplně. 

Celkový pokles činnosti sboru v sedmdesátých letech byl způsoben hlavně likvidací požárního vozidla Steyr-Daimler-Puch v roce 1973, které vlastně přitahovalo a pobízelo k činnosti družstva. Auta byla velká škoda. Zbudování vozidla stálo hodně úsilí, starostí a námahy a nakonec bylo zničeno a zlikvidováno zásluhou tehdejších funkcionářů sboru a neuváženým souhlasem tehdejších členů MNV. Podobně to dopadlo i s nefunkční stříkačkou, která byla odebrána v roce 1978 okresní inspekcí v Blansku. Nakonec nebylo možné používat ani hydrantů k cvičným účelým. 

Z těchto důvodů byla práce sboru omezena na konání schůzí a prevenci. Každým rokem byly prováděny preventivní prohlídky obytných budov, rekreačních chat a objektů JZD a v místním rozhlase byly hlášeny relace ke žňovým pracem a před zahájením topného období. Členové sboru také zaškolovali občany, jak manipulovat s hydranty a hadicemi v případě požárů. 

V roce 1977 – 1978 byla provedena rozsáhlá přestavba zbrojnice. Vnitřní prostory byly upraveny na schůzovou místnost a místnost pro uložení materiálu CO (civilní ochrany). Při oslavě 50. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Olešné se sbor mohl pochlubit pekně upravenou a vybavenou zbrojnicí. 

V roce 1980 Sbor požární ochrany získal novou motorovou stříkačku a tímto mohl sbor opět provádět požární cvičení, ale hlavně byl připraven zasáhnout proti ohni. Významná byla pomoc členů sboru při veřejno – prospěšných pracech, tzv. Akcí „Z“. V roce 1970 se v obci začalo se stavbou obecního vodovodu, došlo k vybudování přívodní trasy z Hořic do vodojemu a odtud do obce. Předmětem jednání na schůzích bylo umístění hydrantů. V roce 1972, kdy montéři provedli přípojky vodovodů do domů, byla akce ukončena. Členové sboru na této akci odpracovali 3 115 brigádnických hodin. Pro požární sport vybudování vodovodu mělo velký význam. Další stavbou  v aci „Z“ bylo zřízení prodejny „Jednota“. Výkopové práce začaly v roce 1974 a protože šla práce rychle od ruky, byla již příštího roku při příležitosti 30. výročí osvobození od fašizmu prodejna slavnostně otevřena. Svou finanční situaci sbor vylepšoval častým organizováním sběru železného šrotu. 

V roce 1988 byla uspořádána úspěšná oslava 60. výročí strvání Sboru požární ochrany. Oslava byla zahájena slavnostní schůzí, na kterou byli pozváni také bývalí členové sboru žijící mimo obec a odpoldne bylo na programu námětové cvičení za účasti sedmi sborů. Poté následovala ukázka historické techniky, se kterou vystoupilo družstvo z Obůrky. V tomto roce měl sbor 23 členů, z toho 3 ženy.

V roce 1988 se zůčasnilo 7 našich členů, z toho 3 ženy, spolu s 5 dalšími občany likvidace požáru chaty na Bačině. I přes rychlý zásah našeho sboru, byla škoda na majetku velká.

Na poli kulturním byla hlavní pozornost věnována organizování tradičních plesů a oslav Mezinárodního dne žen a každý Nový rok byl započat blahopřáním spoluobčanům do nového roku. Nutno podtknou, že tato tradice se dodržuje i v současnosti.