Aktuálně z jednotky

Poslední akce jednotky:

10. 07. 2010 v 12:41 - Výjezd - Technická pomoc - Odstranění stromů

26. 06. 2010 v 11:18 - Výjezd - Technická pomoc - Odstranění stromů

21. 06. 2010 v 03:41 - Výjezd - Technická pomoc - Odstranění stromů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Olešná

Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) zřizuje město Blansko a to na základě zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v pozdějším znění. Pokud se podíváme v globále na celkovou činnost hasičů, pak zjistíme, že jejich úkolem již dávno není pouze hasit požáry, ale jejich činnost je mnohem obsáhlejší. Stále však platí pro všechny stejný zájem. Tímto zájmem je záchrana života a zdraví lidí, zvířat a zabránění vzniku škodám na majetku. Když tuto větu "sbalíme" do zkratky, tak hasiči zasahují u požárů, dopravních nehod, technických havárií a také živelních pohrom. Další formou pomoci je tzv. technická pomoc, jejíž hlavním úkolem je odstranění nebezpečných stavů, hrozí-li např. pád stromu na obytný dům, vozidla apod.

Pokud jste si pročetli sekci "O nás", pak již víte, že na základě plánu plošného pokrytí JPO, je naše jednotka zařazena v kategorii JPO V a jako každá další hasičská jednotka je spolu s Policií a Zdravotnickou záchrannou službou součástí systému nazvaného jako Integrovaný záchranny systém České republiky.

Z plánu plošného pokrytí vychází pro naši jednotku základní povinnosti, kterou není pouze při vyhlášení poplachu se dostavit do místa výjezdu (požární zbrojnice), ale uskutečnit v době 10 minut od vyhlášení poplachu, který je jednotce vyhlašován pomocí rotační sirény a rozesláním SMS zpráv z Krajského operačního střediska v Brně. Působnost jednotky je omezena na území obce. Počet členů jednotky musí být minimálně devět a v současnosti také devět je. Každý člen jednotky plní povinnosti na základě dohody o členství v jednotce sboru města a plnění těchto úkolů dělá co nejlépe dle svého vědomí a svědomí a také bezplatně.

Vzhledem k tomu, že jednotka není pouze o lidech, ale také o svěřené technice, tak i z toho vyplívají další povinnosti členů jednotky. Každý člen jednotky musí absolvovat každoročně 40 hodin školení v rámci odborné přípravy a za toto školení zodpovídá velitel jednotky. Zmínili jsme zde techniku - a protože náš sbor disponuje dýchacími přístroji, je nutné, aby jejich obsluhovatelé prováděli pravidleně 1x za 3 měsíce výcvik v této technice. Další odborná příprava se týká už jen velitelů, kteří musí pravidelně 1x za 5 let absolvovat školení v rozsahu 24 hodin a strojníci pak 1x za 5 let školení v rozsahu 16 hodin. Absolvání tohoto školení je nutné k tomu, aby velitelé mohli v jednotce vykonávat funkci velitel jednotky nebo velitel družstva a strojní pak funkci strojník jednotky požární ochrany.

Členem jednotky, resp. hasičem se může stát každý občan, který je starší 18ti let a splní podmínky pro zdravotní způsobilost. Zmíněná zdravotní způsobilost je prověřována každý rok. Množství hasičů je zřizovatele jednotky omezeno v našem případě na devět. Po splnění podmínek a podepsání dohody je tento člen jednotky zařazen do tzv. základní odborné přípravy, která trvá v délce jednoho roku a je plněna formou praxe u jednotky (účast na výcviku a školení s jednotkou). Po této době člen splňuje podmínky pro zařazení na výjezd. Od těchto podmínek lze upustit, pokud již člen prošel základní přípravou jinde.

Struktura jednotky a odborná příprava

V čele jednotky stojí velitel, který je jmenován starostou obce, tzv. jmenovacím dekretem. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje zástupce velitele. Další velitelské pravomoci mohou být přeneseny na velitele družstva, jehož hlavním úkolem je řízení družstva při zásahu.

V naší jednotce jsou 2 strojníci, jejichž hlavním cílem je obsluha a údržba techniky. Další členové jednotky jsou zařazeni na funkci hasič.

Vzhledem k tomu, že jednotka disponuje dýchací technikou a spojovými prostředky je pro každou oblast určen jeden hasič, který má tyto prostředky na strosti.

Pokud jde o odbornou přípravu, pak hasiči se pravidelně schází vždy každé úterý v požární zbrojnici, kde provádí údržbu techniky a prostředků. Vše co jde vylepšují a samozřejmě provádí se i zmíněné školení (dýchací techniky, radioprovoz, první pomoc, ...).

Povinnosti hasiče, velitele a zřizovatele jednotky

Hlavní povinností hasiče je dostavit se po vyhlášení poplachu neprodleně do místa odkud bude výjezd jednotky proveden. Hasič pak dle pokynů velitele provádí zásah. Mimojiné je hasič povinen se účastnit školení, pravidelně se podrobovat lékařským prohlídkám, při zásahu, výcviku nebo údržbě hasič musí používat jemu svěřené osobní ochranné prostředky, výzbroj a výstroj. Samozřejmostí každého hasiče je zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které spatřil při zásahu (nemí-li soudně zbaven této mlčenlivosti).

Velitel jednotky udržuje a zodpoví za trvalou akceschopnost jednotky a kontroluje veškeré náležitosti jednotky (zdravotní prohlídky, platnost osvědčení, ...), provádí odbornou přípravu hasičů a dohlíží na provádění údržby, kontroly a zkoušení techniky a dalších prostředků. Dále každoročně podává zprávu o činnosti jednotky. K jeho pravomocem patří svolání jednotky k zásahu, odborné přípravě nebo i jiné činnosti, povoluje výjezd vozidel a navrhuje zřizovateli přijetí nových členů, ukončení členství a podává návrh na obměnu a nákup nové techniky a prostředků.

Zřizovatel je povinen vybavit hasiče osobní výstrojí, výzbrojí a ochrannými pracovními prostředky a zajišťuje hasičům připojištění pro případ úrazu souvisejícím s výkonem činnosti v jednotce. Dále refunduje mzdu hasičům, kteří díky plnění jim daných úkolů a pod dobu nezbytně nutnou, museli opustit svoje zaměstnání.