Výbor SDH

Výbor SDH je výkoným orgánem sboru, který projednává a rozhoduje závažné záležitosti sboru, pokud nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada. Výbor svolává starosta popř. jeho náměstek.Výbor tvoří starosta sboru, popř. jeho náměstek nebo náměstkové, velitel sboru, popř. vedoucí zájmových kolektivů a další členové v počtu, který stanoví valná hromada. Je stanoveno, že výbor musí být nejméně tříčlenný. Jeho jednání se může s hlasem poradním zúčastnit i předseda kontrolní a revizní rady sboru, popř. revizor účtů.

SDH Olešná má v současné době 11 členný výbor. Jeho hlavním úkolem je řídit a dobře reprezentovat sbor v období mimo valné hromady. Valná hromada zasedá zpravidla jednou za rok a jednou v období pěti let volí tato valná hromada nový výbor sboru.

Starosta sboru rozhoduje v oblasti mu svěřené výborem sboru, připravuje jednání a zajišťuje jeho rozhodnutí. Dále vyřizuje běžné záležitosti v oblasti řízení sboru a o své činnosti a činnosti sboru podává zprávy buď na nejbližším jednání výboru a nebo na valné hromadě. Je-li ustaven náměstek starosty nebo více náměstků, zastupují starosty sboru v době jeho nepřítomnosti nebo v záležitostech, které jim svěří. Pokud není ustaven náměstek starosty, zastupuje jej velitel sboru.

Velitel sboru mimojiné vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje sbor při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickými osobami.

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů, provádí rozhodnutí sboru, které se týkají oboru činnosti kolektivu. Dále organizují a řídí jeho činnost a tlumočí zájmy a stanoviska kolektivu na jednáních orgánů sboru.